ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ยุ้ยเขียนขึ้นเองจากความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวค่ะ คุณสามารถนำเนื้อหาไปเผยแพร่ต่อ และนำ resource/file ส่วนที่ยุ้ยจัดทำขึ้นเพื่อการแบ่งปันหรือแจกฟรี ไปใช้ได้ฟรี (อย่างสุจริต) ขอเพียงให้คุณอ้างอิงแหล่งที่มา โดยแนบ link กลับมายังต้นฉบับด้วยทุกครั้งนะคะ (โปรดระวัง! การ copy เนื้อหาโดยไม่อ้างอิงต้นฉบับ นอกจากมีความผิดแล้ว อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณได้รับผลกระทบด้าน SEO จากนโยบาย Google ด้วยนะคะ)

  • สำหรับลูกค้าที่ว่าจ้างยุ้ยออกแบบ/จัดทำเว็บไซต์ ลิขสิทธิ์ผลงานและสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์จะเป็นของลูกค้าเมื่อชำระเงินครบถ้วนค่ะ
  • สำหรับผู้เรียนที่ซื้อคอร์สและได้รับพื้นที่ฟรีบนโฮสติ้งเพื่อฝึกทำเว็บไซต์ ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้เรียน ส่วนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์จะเป็นของผู้เรียนต่อเมื่อผู้เรียนจด Domain Name + ติดตั้งเว็บไซต์บน Hosting ของผู้เรียนเองค่ะ (พื้นที่ฟรีจะอยู่ภายใต้ subdomain และระบบของยุ้ยจ้า)
  • คู่มือและไฟล์ต่างๆ ลูกค้าและผู้เรียนทุกท่านสามารถ download เก็บไว้ใช้งานส่วนตัวได้เลยค่า

เว็บไซต์เป็นสื่อออนไลน์และเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้สร้าง/ผู้จัดทำ หลักๆ จะมี กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ค่ะที่เกี่ยวข้อง เพื่อความชัดเจนและความโปร่งใสเกี่ยวกับความคุ้มครองทั้งผู้จัดทำเว็บไซต์และผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ขอให้ทุกท่านโปรดอ่านข้อมูลอย่างละเอียดนะคะ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์ webmonsterlab.com และเว็บไซต์ย่อยทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ชื่อโดเมนนี้ รวมถึงเว็บไซต์ kanchitadesign.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) จัดทำขึ้นโดย นางสาวกัญญ์ชิตา วริทธิ์ทินานนท์ (“เรา/เจ้าของเว็บไซต์”) เพื่อให้ข้อมูลและ/หรือความรู้เกี่ยวกับการจัดทำและการออกแบบเว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ เป็นการนำเสนอเนื้อหาและให้บริการจากประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวของเจ้าของเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์/ผู้เข้าชมเว็บไซต์/ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน”) จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นท่านจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เจ้าของเว็บไซต์ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

มีผลตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน 2556 (ปี 2013) เป็นต้นไป

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการชื่อทางการค้าฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร Know-how ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์สิทธิและทรัพย์สินของเรา

ท่านตกลงและยอมรับว่า เว็บไซต์นี้มีการซื้อผลงานบางส่วน เช่น ภาพถ่ายลิขสิทธิ์ โปรแกรม/ระบบของเว็บไซต์และส่วนควบ อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเว็บไซต์ ท่านไม่สามารถนำไปทำซ้ำหรือดัดแปลงต่อได้

ท่านตกลงและรับทราบว่า เว็บไซต์นี้มีการใช้ผลงานบางส่วนภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) ช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถให้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดแก่สาธารณะ ในขณะที่ยังคงสงวนสิทธิอื่นๆ ไว้ได้ โดยการใช้สัญญาอนุญาตหลายหลากรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการยกให้เป็นสาธารณสมบัติหรือสัญญาอนุญาตแบบเปิดทั้งหลาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการแบ่งปันสารสนเทศ สามารถนำมาทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ได้ตามชนิดของสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แต่ละประเภท ดังที่เจ้าของผลงานได้กำหนดเอาไว้

ท่านตกลงและรับทราบว่า เว็บไซต์ของเราเป็นเพียงเว็บไซต์ให้ข้อมูลและ/หรือความรู้เกี่ยวกับการจัดทำและออกแบบเว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ รวมถึงประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวของเจ้าของเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อเรา

2. การใช้บริการ

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) ทำซ้ำจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนล่วงหน้า

ข) กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่ ผลงานเขียน ผลงานออกแบบ ผลงานผลิตสื่อ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด

ค) ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใดๆเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ งานใดๆ จากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรา สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก

ง) อัปโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมลหรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลายจำกัดการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของเราหรือ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก

จ) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของเรา หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอกอาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบ ของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ

ฉ) กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของเราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และ/หรือการแก้ไขเพิ่ม เติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เราจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง หากเราทราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ เรามีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่เราเห็นสมควรได้ทันที

3. การจำกัดความรับผิด

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือความควบคุมของเรา เราไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายการฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทรัพย์สิน สิทธิหรือ ทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น ข้อยกเว้นความรับผิดของเราดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข้อมูล และหรือ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

4. ข้อสละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซต์

ข้อความ ภาพวาดหรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์บางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และ ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการซึ่งเราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมออย่างไรก็ตาม เราไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงและยอมรับว่า เราไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมความถูกต้องข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องการให้เราลบ หรือ จำกัดระยะเวลาในการแสดงรูปภาพหรือเนื้อหาของท่านบนเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อเราเพื่อแสดงความจำนง โดยส่งข้อความและหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของมาที่ hello.kanchita@gmail.com

5. การแก้ไขเพิ่มเติม

เราขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

6. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของเรา อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ท่านและเราตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเว็บไซต์นี้ของท่าน ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ของเราในอนาคตย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเราที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) สำหรับผู้ใช้งาน webmonsterlab.com

ข้อมูลการติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

น.ส. กัญญ์ชิตา วริทธิ์ทินานนท์
Line ID : yuikanchita
เบอร์โทร : 093-649-5544
อีเมล : hello.kanchita@gmail.com