นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

Webmonster Lab จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ Webmonster Lab ดังนี้

  • User IP
  • ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
  • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในทุกช่องทางการติดต่อ

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ Webmonster Lab หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำงานได้โดยสมบูรณ์

ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

Webmonster Lab ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล การติดต่อผ่านทุกช่องทางการติดต่อบนเว็บไซต์ การลงทะเบียนเข้าใช้งาน การสมัครสมาชิก Webmonster Lab จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

Webmonster Lab จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ

  1. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าใช้ การค้นหาข้อมูล ทำให้เข้าใจพฤติกรรมและการตอบสนองความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ โดยจะนำมาใช้ปรับแต่งตัวเลือกฟังก์ชั่นการใช้งาน การนำเสนอเนื้อหาและบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2. เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับท่าน

Webmonster Lab จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามหรือหน่วยงานใดในเชิงพาณิชย์ และจะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านเป็นกรณีพิเศษ หรือมีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Webmonster Lab จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น

นอกจากนี้ Webmonster Lab อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ในช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในทุกช่องการติดต่อ เช่น ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และข้อความที่ติดต่อ เป็นต้น Webmonster Lab จะไม่บันทึกข้อมูลเหล่านี้ลงในฐานข้อมูลของระบบเว็บไซต์ แต่จะบันทึกไว้ในไฟล์เอกสารส่วนตัวเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง Webmonster Lab กับท่านเท่านั้น

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

Webmonster Lab ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Webmonster Lab จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน Webmonster Lab เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์

ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป Webmonster Lab จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

ท่านสามารถติดต่อ Webmonster Lab เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน

หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทาง Webmonster Lab จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง

ช่องทางติดต่อ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

Webmonster Lab – www.webmonsterlab.com
น.ส. กัญญ์ชิตา วริทธิ์ทินานนท์
เบอร์โทร : 085-615-9244
อีเมล : kanchita.yui@gmail.com
ที่อยู่ : 418/1 ถนนมังกร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

Generated by PDPA Consent