SEO ไม่ใช่ The King

posted in: All Posts, Tips & Trick | 0 2,640 views

การทำเว็บไซต์ทุกเว็บ ก็เหมือนกับการทำธุรกิจ หรือการทำ project คุณควรคิดให้ได้ก่อนว่า จุดประสงค์เว็บไซต์ที่ทำขึ้นนี้ ทำเพื่ออะไร ทำให้ใครใช้